Posts Tagged ‘yaroslav sheyko’

Yaroslav Sheyko (USD Ukraine): 2013 Edit

Friday, July 12th, 2013

Edit of Yaroslav Sheyko who has been representing USD for the last few years at the top of the Ukrainian blading scene.

Yaroslav Sheyko (USD Ukraine): 2013 Edit

Filmed by Oleg Marchenko, Dmitriy Petrov, Vadim Demidov, Evgeniy Kucheruk & Yaroslav Yegorkin in Dnipropetrovsk, Kiev, Kharkiv & Donetsk. Cut by Yaroslav Sheyko.

Song: Motley Crue – Kickstart My Heart.
Previously: Yaroslav Sheyko: 2011 Edit by Oleg Marchenko.

Yaroslav Sheyko (Ukraine): Edit by Oleg Marchenko

Friday, October 14th, 2011

Yaroslav Sheyko

Filmed by Dmitriy Petrov, Oleg Marchenko & Nick Lomax.

Yaroslav Sheyko (Ukraine): USD Edit

Monday, January 3rd, 2011

Yaroslav Sheyko