Posts Tagged ‘ukraine’

Olya Nikolenko (Ukraine): My 2016

Wednesday, September 28th, 2016

Olya Nikolenko (Ukraine): My 2016

Filmed by Nesterets Alina, Morozov Andriy & Chihachev Nikita.

Olya Nikolenko (Ukraine): Western Clips (2016)

Tuesday, April 19th, 2016

Olya Nikolenko (Ukraine): Western Clips (2016)

Bladies Edit | Ukraine + Russia (2015)

Wednesday, March 30th, 2016

Ukranian and Russian bladies are rippin some skateparks and streets. hope you would enjoy it, peace.Olya Nikolenko.

Bladies Edit | Ukraine + Russia (2015)

Featuring Natalie Deryabina, Margo Dorohina, Marina Milanina, Ksenia Zheludova, Natalie Rostova, Sonya Whale & Olya Nikolenko.

Vladimir Kocherga (Ukraine): 2015 AGV Edit

Saturday, February 13th, 2016

Vladimir Kocherga (Ukraine): 2015 Edit

Filmed during summer, autumn and winter 2015 in Kyiv (Ukraine) and Minsk (Belarus) by Semyon Kardash, Anrdew Morozow, Max Irzhanenko, Denis Juise, Alexander Taranenko, Vitaly Timoshenko, Andrew Mess, Oleg Tysenkov, Andey Ponomarenko, Evgen Titov & Vlad Petrenko.

Olya Nikolenko (Kiev, Ukraine): 2015 Street + Park

Tuesday, November 3rd, 2015


Previously: Olya Nikolenko: Short Park Edit (2014).

Vladimir Kocherga (Ukraine): Spring 2015 Edit

Monday, June 29th, 2015

Vladimir Kocherga (Ukraine): 2015 Edit

Filmed by Pasha Kuryshev Andrew Mess Max Irzhanenko Vladimir Chaz, Andrey Morozov Andrey Denisenko, Yuri Martsinkovsky Dmitry Shiryaev & Vadim Demidov.

Previously: Vladimir Kocherga (Ukraine): 2014 mini edit.

Daniel Goncharov (Ukraine): Workout in Kiev (2015)

Friday, February 20th, 2015

Daniel Goncharov (Ukraine): Workout in Kiev (2015)

Previously: Daniel Goncharov (Ukraine): China 2014 Edit.

Vladimir Kocherga (Ukraine): 2014 mini edit

Sunday, January 25th, 2015

Vladimir Kocherga (Ukraine): 2014 mini edit

Arthur Novikov (USD Ukraine): 2014 Edit

Thursday, December 18th, 2014

Arthur Novikov (USD Ukraine): 2014 Edit

Filmed by Alex Lubenskiy, Orest Kovalchuk, Vova Ches, Alex Shelkunov, Misha Pecherov & Evgeniy Shevchenko. Edited by Orest Kovalchuk.

Nastya (9 years old, Kiev – Ukraine): Edit

Saturday, October 18th, 2014

Edited by Maxim Pilipets.

Nastya (9 years old, Kiev - Ukraine): Edit

Thanks Olgerda Valdemarovna.


Pages: 1 2 3 Next