Frai Gomez (Mexico): MNT 2015 Profile

Frai Gomez (Mexico): MNT 2015 Profile

Filmed in Morelia, Queretaro, Monterrey, Celaya, San Luis Potosi, Aguascalientes & Saltillo.

Thanks Frai Gomez (forums).

Support Rollernews: make your purchases on Amazon via this link. Thanks!

Tags: ,

  • ERABOY

    great skills!!