Posts Tagged ‘vladimir kocherga’

Vladimir Kocherga (Ukraine): 2015 AGV Edit

Saturday, February 13th, 2016

Vladimir Kocherga (Ukraine): 2015 Edit

Filmed during summer, autumn and winter 2015 in Kyiv (Ukraine) and Minsk (Belarus) by Semyon Kardash, Anrdew Morozow, Max Irzhanenko, Denis Juise, Alexander Taranenko, Vitaly Timoshenko, Andrew Mess, Oleg Tysenkov, Andey Ponomarenko, Evgen Titov & Vlad Petrenko.

Vladimir Kocherga (Ukraine): Spring 2015 Edit

Monday, June 29th, 2015

Vladimir Kocherga (Ukraine): 2015 Edit

Filmed by Pasha Kuryshev Andrew Mess Max Irzhanenko Vladimir Chaz, Andrey Morozov Andrey Denisenko, Yuri Martsinkovsky Dmitry Shiryaev & Vadim Demidov.

Previously: Vladimir Kocherga (Ukraine): 2014 mini edit.

Vladimir Kocherga (Ukraine): 2014 mini edit

Sunday, January 25th, 2015

Vladimir Kocherga (Ukraine): 2014 mini edit