Red Jam 2016 (Siberia): Edit by Kirill Galushko

Krasnoyarsk (Russia) – Sportex.pro skatepark.
Red Jam 2016 by Kirill Galushko (P.Motion.ru).

Red Jam 2016 (Siberia): Teaser by Kirill Galushko

Results

  1. Nikita Baykov
  2. Ivan Chanchikov
  3. Kirill Kochetkov

Best trick: Konstantin Makarov.
Best style: Ilya Savosin.

Support Rollernews: make your purchases on Amazon via this link. Thanks!

Tags: , , , ,