One day in Osaka (Japan, 2016)

One day in Osaka (Japan, 2016) With Yuto Goto, Eiji Sakihara, Haruki Dozen & Genta Niwa.

With Yuto Goto, Eiji Sakihara, Haruki Dozen & Genta Niwa.

Support Rollernews: make your purchases on Amazon via this link. Thanks!

Tags: , , , ,